Peter Kollár

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

20th. Art Prague Fair, expozice Jan Čejka Gallery, Praha, 2021
Postava postavy, Hollar, Praha, 2021
Symposium linorytu, Galerie Klatovy Klenová, 2021
Nově členem HOLLARu – 2021

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorovi:

Peter Kollár (*1977) ke krajině přistupuje jako k prostředí, které tomu lidskému nastavuje zrcadlo. Toto zrcadlo ale nemá podobu nějakých eticko-ekologických výtek, jak by jeden mohl čekat, nýbrž se jedná o zrcadlo estetické, emoční. Petrovy grafiky jsou obvykle záměrně nezřetelné, někdy možná až chaotické, avšak obojí paradoxně slouží k tomu, aby se do nich mohl divák o to více ponořit. Jednotlivé náměty testují limity našeho vnímání, sledují podobnosti mezi lidským jednáním a chováním přírody a hledají místa, kde jsou propojené. K takovému bádání Peter používá techniku linorytu, která krajinný výjev dokáže ještě více rozostřit, přičemž náměty čerpá z krajiny dolního Polabí a volnou inspirací je mu i jeho fotografický deník.

Peter Kollár je coby grafik novým objevem umělecké scény. Byť uměleckou grafiku vystudoval, po ukončení studií dal přednost fotografii, které se věnuje již přes deset let. V roce 2019 vydal ve spolupráci s Markem Kianičkou dokonce katalog. Avšak po delším fotografickém období, které lze z části chápat i jako přípravnou fázi a sběr materiálu, se vrátil ke grafice, ve které dál rozvíjí a prohlubuje témata předešlých fotografických cyklů. Od roku 2017 se věnuje technice linorytu, přičemž se stal i členem spolku Hollar. Vystavoval s nimi již dvakrát v rámci festivalu Grafika roku (2021, 2020). Mimo Hollar pak své práce vystavoval sólově v Galerii Korek ve Valticích (2019).

Peter Kollár vystudoval grafiku na VŠVU v Bratislavě pod vedením Dušana Kállaye (1995-2001). V roce 2003 se přestěhoval do Prahy a od roku 2010 tvoří a žije v Lysé nad Labem.

About the Author:

Peter Kollár sees the landscape as a tool that holds a mirror up to humans. This mirror, however, does not take the form of some ethical-ecological reproaches, as one might expect, but rather an aesthetic, emotional one. Peter’s prints are usually intentionally indistinct, perhaps even chaotic at times, but both paradoxically tend to immerse the viewer into them all the more. The individual subjects test the limits of our perception, observing the similarities between human behaviour and that of nature and looking for places where they meet or even blend. For this exploration, Peter uses the technique of linocut, which can unfocus the landscape even more. The subjects of his art work Peter draws from the landscape of the Dolní Polabí region, another inspiration of his is a photographic diary. As a printmaker, Peter Kollár is quite new on the art scene. Even though he graduated in art-print studio, after finishing his studies he preferred photography, which he has been doing for over ten years. However, after a longer photographic period, which can be partly understood as a preparatory phase and collection of material, he returned to printmaking, in which he continues to develop and deepen the themes of previous photographic series. Since 2017, he has been working with the linocut technique and has also become a member of the czech famous Hollar association. Peter Kollár studied printmaking at the Academy of Fine Arts in Bratislava under the guidance of Dušan Kállay (1995-2001). In 2003 he moved to Prague and since 2010 he has been living and working in Lysá nad Labem.


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla