Matěj Lipavský

Nejnovější aktivity | Recent Activities :

Artsafari 2020, BUBEC, Praha – 2020
Kvetoucí, Knihkupectví Trigon, Praha – 2020
Noc kostelů, Kostel sv. Kateřiny, Libotenice – 2020
DIVOCe! – umění v karanténě, NoD Gallery, Praha – 2020

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorovi:

Matěj Lipavský (*1985) je malířem a básníkem v jedné osobě. Jeho tvorba na poezii spočívá – bez Matějova hlubokého vztahu k básním by obrazy ani nemohly vzniknout. Ve své tvorbě se totiž řídí malebností, zvukovostí, rytmem, a vynechává jakýsi obvyklý výtvarný syntax, za který lze považovat perspektivu, formu zobrazeného, nejrůznější proporce či barevné vztahy. Matějova díla, především plenéry, vznikají tedy na základě umění se dívat, umění naslouchat, schopnosti zaznamenávat pouhé barevné počitky bez blíže určující intence nebo zažité zkušenosti (tohle je strom, takto se maluje mrak atd.). Krajinná scenérie se pak komponuje skutečně až na podkladě jako prvek náhody, kdy roztroušené barevné flíčky (zejména barevných tuší) získají novou harmonii. Přesto všechno ovšem nelze odstranit z námětů určitou objektivitu, která pramení ze skutečné inspirace, ať jde o krajinu pražské čtvrti Smíchov, Karlštejnska nebo nejrůznější stavby současného architektkonického diskurzu (pražská náplavka, železniční most, Transgas). A tak se v Lipavského obraze prolíná z něho vyvstalý emotivní vjem s odjinud pocházejícími historickými fakty.

Matěj Lipavský vystavuje od roku 2004. Kromě mnoha pražských výstav, zejména v rámci galerií Hollar, Nau a PragArtworks, má za sebou řadu regionálních událostí. Samostatně se představil např. v šumperské galerii Jiřího Jílka (Barevná louže, 2017), Terezínské galerii Magazín (Silverstein, 2016) nebo v ostravském klubu Fiducia (Dole, 2012). Spolupracoval a spolupracuje přitom často se svým bratrem, sochařem Jakubem Lipavským. Matěj se rovněž často účastní výtvarných symposií. Pravidelně je součástí Mezinárodního malířského symposia ve Všeradicích (2015, 2018, 2019) a byl i součástí např. Mezinárodního linorytového sympozia v Galerii Klenová (2018). Díla Matěje Lipavského je možné najít také jako ilustrace v knihách. Asi nejznámější z jeho knižních realizací jsou Tweety 1956–1963 od Věry Jirousové. Zde za vynikající ilustrační doprovod v podobě několika linorytů získal Matěj Lipavský cenu SČUG Hollar v roce 2018. Kromě vizuální tvorby se Matěj Lipavský věnuje i vlastním poezii.

Matěj Lipavský vystudoval pražskou Akademii po vedením Jiřího Sopka (2004-2010). V roce 2008 absolvoval stáž v sochařském ateliéru Jindřicha Zeithammla.

About the Author:

Matěj Lipavský is both a painter and a poet. His work is based on poetry – without Matěj’s deep understanding of it, the paintings could not have been created. In his work, he reflects the delacateness, picturesqueness, sonority, rhythm, and leaves out the usual artistic syntax, which can be considered as perspective, the form of the depicted, various proportions or colour relationships. Matěj’s works, especially his plein-air paintings, are thus created on the basis of the art of looking, the art of listening, the ability to record colour sensations without neither specific intention nor experience (this is a tree, this is how you paint a cloud, etc.). The landscape scenery is then truly composed as an element of chance, even randomness, as the dispersed patches of colour (especially of coloured inks) gain a new harmony. Despite all this it is impossible to remove a certain objectivity from the subjects that comes from the real inspiration, whether it is the landscape of the Prague district of Smíchov, Karlštejn or the various buildings of contemporary architectural discourse (the Náplavka embankment in Prague, the railway bridge, Transgas). Therefore, Lipavský´s paintings contain both the emotional perception coming from the artist and the historical facts. Matěj Lipavský has been exhibiting since 2004. In addition to numerous Prague exhibitions, especially in the Hollar, Nau and PragArtworks galleries, he has held a number of regional events. He often collaborates with his brother, sculptor Jakub Lipavský. Matěj also frequently participates in art symposia. He is regularly part of the International Painting Symposium in Všeradice (2015, 2018, 2019) and was also part of the International Linocut Symposium at the Klenová Klatovy Gallery (2018). Matěj Lipavský’s art works can also be found as illustrations in books. Probably the most famous of his book realisations are Tweets 1956-1963 by Věra Jirousová, for which Matěj Lipavský was awarded the SČUG Hollar Prize in 2018. Matěj Lipavský graduated from the Prague Academy under the guidance of Jiří Sopek (2004-2010). In 2008, he completed an internship in the sculpture studio of Jindřich Zeithammel.

 


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla